Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 119 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
2 Cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam Hành chính tư pháp
3 Cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam Hành chính tư pháp
4 Cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam Hành chính tư pháp
5 Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
6 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam Hành chính tư pháp
7 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam Hành chính tư pháp
8 Công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành ở nước ngoài (Ghi vào Sổ hộ tịch) Hành chính tư pháp
9 Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài Hành chính tư pháp
10 Công nhận việc nhận cha, mẹ, con đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư pháp
11 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
12 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
14 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
15 Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
16 Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
17 Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
18 Đăng ký việc thay đổi, cải chính, hộ tịch có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
19 Đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
20 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
21 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam Hành chính tư pháp
22 Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
23 Nhập Quốc tịch Việt Nam Hành chính tư pháp
24 Thôi Quốc tịch Việt Nam Hành chính tư pháp
25 Trở lại Quốc tịch Việt Nam Hành chính tư pháp
26 Bãi nhiệm Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Bổ trợ tư pháp
27 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Bổ trợ tư pháp
28 Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài Bổ trợ tư pháp
29 Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư Bổ trợ tư pháp
30 Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài) Bổ trợ tư pháp
31 Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn Bổ trợ tư pháp
32 Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật) Bổ trợ tư pháp
33 Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Bổ trợ tư pháp
34 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Bổ trợ tư pháp
35 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Bổ trợ tư pháp
36 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài Bổ trợ tư pháp
37 Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài Bổ trợ tư pháp
38 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn Bổ trợ tư pháp
39 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng Công chứng Bổ trợ tư pháp
40 Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bổ trợ tư pháp
41 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư Bổ trợ tư pháp
42 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trương hợp tự chấm dứt hoạt động Bổ trợ tư pháp
43 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh đối với trường hợp tự chấm dứt Bổ trợ tư pháp
44 Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Bổ trợ tư pháp
45 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Bổ trợ tư pháp
46 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Bổ trợ tư pháp
47 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Bổ trợ tư pháp
48 Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Bổ trợ tư pháp
49 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Bổ trợ tư pháp
50 Đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng do 1 công chứng viên sáng lập) Bổ trợ tư pháp
51 Đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lập) Bổ trợ tư pháp
52 Gia hạn hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn Bổ trợ tư pháp
53 Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư Bổ trợ tư pháp
54 Phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư Bổ trợ tư pháp
55 Tạm ngừng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Bổ trợ tư pháp
56 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng Bổ trợ tư pháp
57 Thành lập Văn phòng Công chứng (Văn phòng Công chứng do 1 công chứng viên sáng lập) Bổ trợ tư pháp
58 Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư Bổ trợ tư pháp
59 Thành lập Đoàn luật sư Bổ trợ tư pháp
60 Thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn Bổ trợ tư pháp
61 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Bổ trợ tư pháp
62 Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư Bổ trợ tư pháp
63 Công chứng Giấy uỷ quyền Công chứng
64 Công chứng hợp đồng uỷ quyền Công chứng
65 Công chứng hợp đồng vay tài sản Công chứng
66 Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn Công chứng
67 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch Công chứng
68 Công chứng văn bản bán đấu giá tài sản Công chứng
69 Công chứng di chúc Công chứng
70 Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở Công chứng
71 Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Công chứng
72 Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Công chứng
73 Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp Công chứng
74 Công chứng hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư Công chứng
75 Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở Công chứng
76 Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Công chứng
77 Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Công chứng
78 Công chứng hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư Công chứng
79 Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở Công chứng
80 Công chứng hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư Công chứng
81 Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở Công chứng
82 Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Công chứng
83 Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Công chứng
84 Công chứng hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư Công chứng
85 Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở Công chứng
86 Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Công chứng
87 Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Công chứng
88 Công chứng hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư Công chứng
89 Công chứng hợp đồng thuê nhà ở Công chứng
90 Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất Công chứng
91 Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Công chứng
92 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Công chứng
93 Công chứng văn bản khai nhận di sản Công chứng
94 Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản Công chứng
95 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản Công chứng
96 Nhận lưu giữ di chúc Công chứng
97 Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
98 Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên Trợ giúp pháp lý
99 Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý khác Trợ giúp pháp lý
100 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
101 Đề nghị tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
102 Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
103 Kiến nghị về việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
104 Ký hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với cộng tác viên Trợ giúp pháp lý
105 Thay đổi người tham gia đại diện ngoài tố tụng Trợ giúp pháp lý
106 Thay thế Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng Trợ giúp pháp lý
107 Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
108 Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên Trợ giúp pháp lý
109 Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
110 Thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
111 Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức hòa giải Trợ giúp pháp lý
112 Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng Trợ giúp pháp lý
113 Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đại diện ngoài tố tụng Trợ giúp pháp lý
114 Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lý
115 Trợ giúp pháp lý bằng hình thức hướng dẫn thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý
116 Tự chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
117 Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
118 Yêu cầu/đề nghị trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
119 Đăng ký tham gia đấu giá tài sản Đấu giá tài sản
   Thời tiết